รางวัลแห่งคุณภาพ

timeline_pre_loader
. . .

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ปี 2015, 2016, 2017, 2018-2019, 2020, 2021, 2022 โดยผลิตภัณฑ์ภายไต้ชื่อมรกต ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ ช่วยตอกย้ำความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อมรกตได้เป็นอย่างดี

รางวัล No.1 Brand Thailand

รางวัล No.1 Brand Thailand 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 แบรนด์ที่คนไทยนิยมที่สุดในกลุ่มผู้บริโภคน้ำมันพืช จากการสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยนิตยสาร Marketeer ร่วมกับ Video Research International (Thailand) Ltd. T-Cube 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

รางวัลความสำเร็จด้านคุณภาพ จาก ESQR


บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความสำเร็จด้านคุณภาพ จาก ESQR ในปี 2017 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจากองค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป หรือ European Society for Quality Research (ESQR) จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2017

รางวัล Trusted Brand

awards1

รางวัล Trusted Brand รางวัลที่ได้รับการลงคะแนนของผู้บริโภคไห้กับผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2004-2013 จัดทำโดย นิตยสารสรรสาระ (Reader’s Digest)

ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

awards1

ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ที่แสดงว่า “มรกต” เป็นสินค้าไทยที่มี “คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจ” รับรองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและเป็นที่ไว้วางใจจากทั่วโลก

รางวัลเอเชีย แปซิฟิค อวอร์ด

รางวัลเอเชีย แปซิฟิค อวอร์ด ปี 2538 ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดีเด่นประจำปี

รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ปี 2531

รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียอวอร์ด

รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียอวอร์ด ปี 2529 สำหรับมาตรฐานระดับสูงของโรงงานและการควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด

timeline_pre_loader
. . .

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์

รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ปี 2015, 2016, 2017, 2018-2019, 2020, 2021, 2022 โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อมรกต ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคให้เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ ช่วยตอกย้ำความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อมรกตได้เป็นอย่างดี

รางวัล No.1 Brand Thailand

รางวัล No.1 Brand Thailand 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 แบรนด์ที่คนไทยนิยมที่สุดในกลุ่มผู้บริโภคน้ำมันพืช จากการสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยนิตยสาร Marketeer ร่วมกับ Video Research International (Thailand) Ltd. T-Cube 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

รางวัลความสำเร็จด้านคุณภาพ จาก ESQR

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความสำเร็จ
ด้านคุณภาพ จาก ESQR ในปี 2017 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจากองค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป หรือ European Society for Quality Research (ESQR) จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2017

รางวัล Trusted Brand

awards1

รางวัล Trusted Brand รางวัลที่ได้รับการลงคะแนนของผู้บริโภค
ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ซ้อน
ตั้งแต่ปี 2004-2013 จัดทำโดย นิตยสารสรรสาระ (Reader’s Digest)

ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

awards1

ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ที่แสดงว่า “มรกต”
เป็นสินค้าไทยที่มี “คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจ” รับรองโดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและเป็นที่ไว้วางใจ
จากทั่วโลก

รางวัล เอเชีย แปซิฟิค อวอร์ด

รางวัลเอเชีย แปซิฟิค อวอร์ด ปี 2538
ในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดีเด่นประจำปี

รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ปี 2531

รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียอวอร์ด

รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียอวอร์ด ปี 2529 สำหรับมาตรฐาน
ระดับสูงของโรงงานและการควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด

มาตรฐานการรับรองคุณภาพ

timeline_pre_loader
. . .

ได้รับตราสัญลักษณ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตราสัญลักษ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับน้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 100% ขนาด บรรจุ 1 ลิตร จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

awards1

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ได้รับการรับรองโดย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวน และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ได้รับตราสัญลักษณ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตราสัญลักษณ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อลดภาวะโลกร้อน

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

awards1

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ได้รับการรับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 จากกระทรวงแรงงาน

หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต


ได้จัดทำระบบมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2546 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับตราสัญลักษณ์ HAL-Q

ตราสัญลักษณ์ HAL-Q ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย รับรองตรวจประเมินโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เข้าร่วม Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

เข้าร่วม Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ

ในการผลิตอาหารรวมถึงมาตรฐานระบบห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้อย่างแม่นยำและทางบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ การบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
– ISO/IEC 17025:2005
– FSSC 22000, ISO 22000:2005, GMP, HACCP, THS 24000, Kosher by Thai Kashrut Services

ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

ได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมายฮาลาล

awards1

ได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในมาตรฐานคุณภาพซึ่งได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ขัดต่อการบริโภคของชาวมุสลิม

รางวัลเหรียญทองคุณภาพ

รางวัลเหรียญทองคุณภาพ ปี 2538 ประเภทคุณภาพสินค้าดีเด่น

timeline_pre_loader
. . .

ได้รับตราสัญลักษณ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตราสัญลักษ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับน้ำมันปาล์มโอเลอิน
จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี 100% ขนาด บรรจุ 1 ลิตร
จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

awards1

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ได้รับการรับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคน
ในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี
และให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ได้รับตราสัญลักษณ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตราสัญลักษณ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อลดภาวะโลกร้อน

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3

awards1

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ได้รับการรับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ
ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปีพุทธศักราช 2560
จากกระทรวงแรงงาน

หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต

ได้จัดทำระบบมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2546 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับตราสัญลักษณ์ HAL-Q

ตราสัญลักษณ์ HAL-Q ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย รับรองตรวจประเมินโดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015

เข้าร่วม Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

เข้าร่วม Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ

ในการผลิตอาหาร รวมถึงมาตรฐานระบบห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้อย่างแม่นยำและทางบริษัทฯ
ได้มอบผลิตภัณฑ์ การบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
– ISO/IEC 17025:2005
– FSSC 22000, ISO 22000:2005, GMP, HACCP, THS 24000, Kosher by Thai Kashrut Services

ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001

ประกาศนียบัตรรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

ได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมายฮาลาล

awards1

ได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในมาตรฐานคุณภาพซึ่งได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ขัดต่อการบริโภคของชาวมุสลิม

รางวัลเหรียญทองคุณภาพ

รางวัลเหรียญทองคุณภาพ ปี 2538 ประเภทคุณภาพสินค้าดีเด่น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้นำหลักการของบรรษัทภิบาล (Good corporate governance) มาใช้ ซึ่งเป็นวิถีการบริหารและการจัดการองค์กรที่จะนำไปสู่ความเติบโต รุ่งเรือง และผาสุก โดยเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการคืนกำไรตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น-พนักงาน และสังคมส่วนรวม ทำให้บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะผู้ผลิตน้ำมันพืชชั้นนำของประเทศไทยซึ่งพร้อมที่จะให้บริการต่อผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างคุณประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตลอดไป

without
https://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
https://www.morakot.com/th/
#630506
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off