ติดต่อเรา


การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง
     ● อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560
     ● อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวน และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 : ระบบสีเขียว (Green System)
ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือการได้รับรางวัลด้าน สิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

without
http://www.morakot.com/wp-content/themes/imperio/
http://www.morakot.com/th/
#7dc771
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/morakot.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off